Creation: Free Design

Home

Welkom op de website van Filum Proces- en Projectmanagement B.V., van waaruit Frank Schoof zijn activiteiten verricht. 

11714727 m

Frank's functies en activiteiten bevinden zich op het snijvlak van markt en overheid, in 'multi-actor' omgevingen waar samenwerking tussen bedrijven en overheden, maar meer nog: tussen ménsen, nodig is om de gezamenlijke doelen te bereiken. Voor de organisatieopzet en -uitbouw, het opstellen van het businessplan/ de businesscase en het verkrijgen van commitment en draagvlak bij in- en externe partijen.Vooral op het gebied van (duurzame) energie/ warmte. Op bestuurlijk en op projectniveau. 

Frank is zichtbaar en enthousiasmerend, maar ook nuchter en bescheiden. De relatie staat voorop, maar de inhoud en de doelen blijven in beeld.

Momenteel is hij projectleider Versnelling Aardwarmte Metropoolregio Amsterdam (MRA) (deeltijd), voor de provincies Noord-Holland en Flevoland. Tot januari 2021 was hij voorzitter van Stichting Platform Geothermie, een non-profit organisatie (NGO) gericht op de bevordering van de verantwoorde toepassing van (diepe) geothermie of aardwarmte in Nederland, met ongeveer 90 deelnemers uit zowel de publieke als de private sector. En was hij nauw betrokken bij de kennisontwikkeling en innovatie in deze sector.

Eerder heeft hij directiefuncties bekleed bij warmtebedrijven in Delft, Den Haag, Nijmegen en Hengelo. De meeste van deze bedrijven zijn of waren een publiek-private samenwerking van één of meerdere gemeenten en een warmte-/netwerkbedrijf en in twee gevallen ook nog enkele woningcorporaties. Daardoor heeft hij een goed begrip ontwikkeld van de ondernemende én de bestuurlijke context van de warmtetransitie. Verder heeft hij strategische adviesfuncties vervuld bij enkele provincies. In al deze functies stond de warmtetransitie centraal, op beleidsmatig of juist op bestuurlijk niveau.

De energietransitie blijft boeien. De complexiteit is groot, evenals de impact op de burger, zijn/haar leefomgeving en op de politiek. FPP Management kan zowel van afstand als van dichtbij de ontwikkelingen duiden en mede vormgeven. Als bestuurder, programma- of projectdirecteur, als adviseur of 'gewoon' als klankbord.